Algemene voorwaarden

1. Definities

  • Web Wetenschap: Web Wetenschap, gevestigd op ‘Heesterstraat, Den Haag’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89041909.
  • Klant: De persoon of entiteit die de online marketingdiensten van Web Wetenschap aanvraagt en/of afneemt.
  • Online Marketingdiensten: De diensten en werkzaamheden die door Web Wetenschap worden aangeboden, beperkt tot Google Analytics en Google Tag Manager diensten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Web Wetenschap en de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin aangegeven termijn.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant akkoord gaat met de offerte van Web Wetenschap.

4. Uitvoering van Diensten

4.1. Web Wetenschap zal de Online Marketingdiensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.

4.2. De Klant zal Web Wetenschap voorzien van de benodigde informatie en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten.

5. Tarieven en Betaling

5.1. De tarieven voor de Online Marketingdiensten worden vastgesteld in de offerte. Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

5.2. Bij niet-tijdige betaling is Web Wetenschap gerechtigd om de dienstverlening op te schorten.

6. Intellectueel Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Web Wetenschap geleverde materialen blijven eigendom van Web Wetenschap, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De Klant verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de geleverde materialen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden.

7. Vertrouwelijkheid

Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hebben verkregen, niet aan derden bekendmaken.

8. Aansprakelijkheid

Web Wetenschap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van de geleverde diensten door de Klant.

9. Beëindiging

De overeenkomst kan worden beëindigd conform de bepalingen in de overeenkomst. Web Wetenschap behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de Klant in gebreke blijft met betrekking tot betalingen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.